kamšyti

kamšyti
kamšýti, kam̃šo, kam̃šė iter. kimšti. 1. M, K, Š kaišyti: Su spaliais kamšýti skyles J. Šieną kamšýk į palėpes J. Kaip šoko alus, tėvas tik kam̃šo kam̃šo su rankom (stengiasi užkimšti skylę) Mlt. Jie, mačiau, pakulom antruosius langus kam̃šė Trgn. Kamšýk nekamšýk – vėjas vis kaip košias, taip košias Trgn. Aš tada nebuvau gryčioj – kamšiau gurbe plyšius Ds. Ką tik pašalui išėjus, pradeda tvert tvoras: jas kamšyt, kaišiot . | Vaikai kamšė (kurstė) žabeliais ugnį . | prk.: Ėmė tuos tarpgirius pilėmis kamšyti S.Dauk. | refl. intr., tr.: Tuos kluonuos tę kam̃šosi kam̃šosi (kluonai maži, prasti, sunku javus sutalpinti) Gs. Kamšės pinigus į kišenes . 2. Sln, Žvr, Lp, Lzd alkūnėmis, niuksėti, kumščiuoti, stumdytis: Ė kam tu vaiką kamšaĩ, ką gi jis tau padarė?! Ds. Ana man tik kam̃šo kam̃šo, kad pažiūrėč an jos kavalierių Ds. Kaip aš matau, tai didysai šitą kam̃šo ir kam̃šo Sdk. | refl.: Anuodu kam̃šos su alkūnėmis, eidami pro viens kitą, ir nesisveikina J. Čion žmonės didžiai briaujas, kemšas, kam̃šos KII54. Aš nemėgstu lįsti į pačią žmonių spūstį ir alkūnėmis kamšytis . Žmonės šūkavo, kamšėsi aplink mane . Neik į vidų: žmonių pilna, kam̃šosi Vdžg. 3. refl. slankioti, dykinėti: Darbų nėra, kamšaũsi po namus, ir gana Kair. Eitum prie darbo nesikam̃šęs! Rs.
◊ akìs kamšýti priekaištauti: Jis paskui man tik akis kamšys ir kamšys už tą auksiną K.Būg(Lp). Tėvas vagis, tai ir vaikam akis kamšo .
nósį (snùkį) kamšýti įkyriai domėtis: Ką tu čia kamšai snukį (į puodynes)! . Smalsūs kalviai kamšo nosis, teiraujasi J.Avyž.
\ kamšyti; apkamšyti; atkamšyti; įkamšyti; iškamšyti; nukamšyti; pakamšyti; perkamšyti; prasikamšyti; prikamšyti; sukamšyti; užkamšyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • kamšyti — kamšýti vksm. Pir̃štais ruõšia viẽtą sėkloms, kam̃šo jàs į žẽmę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kamšymas — kam̃šymas sm. (1) 1. K → kamšyti 1: Durų kam̃šymas pakulom Rm. 2. kaišymas kuo: Kam̃šymas tavo geras Ktk. 3. rš → kamšyti 3. kamšymas; apkamšymas; nusikamšymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkamšyti — iter. apkimšti. 1. K apmurdyti: Žiemai reikia langus apkamšyti, kad šaltis nelįstų į vidų rš. Apkamšyk visus langus ir sienas pakulomis, kad nepūstum vėjis stubon J. | Čia pagalvį pataisys, paklode apkamšys P.Cvir. Apkamšyk man kojas rš. Aš tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkamšyti — iter. atkimšti. 1. daugelį atkimšti, atkišti: Atkamšyk butelius Rm. | refl. tr.: Kad negirdi, ausis atsikamšyk Šmn. 2. prk. atidavinėti, atkaišioti: Skolas jau atkamšiau Lk. Žadėjo žirniais, bulvėmis atkamšyti (skolą atiduoti) rš. Niekas tavęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dryvoti — ×dryvoti, oja, ojo tr., dryvoti, oja, ojo Ktč pakulomis, dervotomis virvėmis kamšyti laivų, kubilų plyšius: Reiks pasamdyt žmogų laivuo dryvoti Plng …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glamžuoti — glamžuoti, uoja, ãvo tr. Š, BŽ226 1. glamžyti, lamdyti, lankstyti: Neglamžuok kepurės, ką beužsimausi KlvrŽ. 2. glamonėti, myluoti, apkabinti: Draugas draugą glamžuoja apsikabinę, t. y. malonėjas J. Pikelienė glosto, glamžuoja svečius, ragina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glamžyti — glamžyti, o, ė r., glamžyti, glam̃žo, glam̃žė suv., ž. 1. tr. lamdyti, mankyti, gniaužyti, gumulti, raukšlėti, spaudyti, lankstyti: Glam̃žo popierą Dkš. Akys mirksėjo, viena ranka glamžė kepurę, o kitą nežinia buvo kur dėti P.Cvir. Skepetą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • globti — globti, ia, ė tr., glõbti 1. supti, siausti, vynioti, kamšyti: Globk kūdikį, kad sklaidos, kad nesušaltum J. 2. glausti, glostyti, malonėti: Jis silpna ranka dar globė kūną rš. 3. duoti globą, glausti, žiūrėti, šelpti, gelbėti: Aš globiu artimą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškamšyti — iter. iškimšti. 1. prikimšti (sienotarpius samanų): Tebebuvo pliki sienojai, iškamšyti kiminais I.Simon. 2. sunkiai kaišiojant ataudus, išausti: Nuo ryto atsisėdęs, vis kaip nors iškamšytum sieną [audeklo] Užp. 3. BŽ280 įdarinėti, įdaryti (valgį) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kainioti — kainioti, ioja, iojo tr. 1. kaišyti, pinti, tverti (šiaip taip, tam kartui, prastai): Jie tvorą kainioja Ėr. Jau baigiu kainioti, kelias sienas teturiu Bsg. 2. BŽ208 sienotarpius kamšyti samanomis, pakulomis ar kuo kitu. 3. refl. painiotis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”